Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Virksomhed

Alle de basale dokumenter til oprettelse og drift af den mindre virksomhed.

Antal : 57

Aftale om kontorfællesskab

Aftale om kontorfællesskab

Skabelon til aftale vedrørende kontorfællesskab. Aftalen omhandler  udlejer og lejer, det lejede, månedlig leje med specifikation, betaling,...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Aftaleseddel / tilbudsseddel

Aftaleseddel / tilbudsseddel

Aftaleseddel / tilbudsseddel i forbindelse med udførelse af håndværksarbejder mv.  Hvis der er tale om et fast tilbud, indtaster man tilbuddets elementer, der så automatisk...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Anfordringsgældsbrev - rentefrit familielån

Anfordringsgældsbrev - rentefrit familielån

Med et anfordringsgældsbrev kan det lånte beløb på et hvilket som helst tidspunkt kræves tilbagebetalt af långiver. Gældsbrevet beskriver låntager og långiver, specificerer det lånte...
Læs mere

Pris DKK 120,00


Anpartsbevis

Anpartsbevis

Anpartsbevis for et anpartsselskab, hvor selskabet anerkender anpartshavers ejendomsret med et specificeret anpartsbeløb. Dokumentformat Dokumentet er på 1 A4-side i Word 2000/2003-format og fungerer som...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Ansættelsesbevis for ansat i restaurationsbranchen

Ansættelsesbevis for ansat i restaurationsbranchen

Beviset er udformet i overensstemmelse med hovedoverenskomsten mellem HORESTA-A og 3F Den Private Servicegruppe. Dokumentformat Dokumentet er på 2 A4-sider i Word 2000/2003-format og...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Ansættelseskontrakt for en betroet funktionær

Ansættelseskontrakt for en betroet funktionær

Sædvanlig ansættelselseskontrakt for funktionær, integreret med såvel konkurrenceklausul, kundeklausul og medarbejderklausul. Dokumentet omfatter følgende afsnit: Stillingsbetegnelse og tiltrædelsestidspunkt, arbejds- og ansvarsområde, løn,Læs mere

Pris DKK 305,00


Ansættelseskontrakt for funktionær eller medarbejder ansat på funktionærvilkår

Ansættelseskontrakt for funktionær eller medarbejder ansat på funktionærvilkår

Formular til standard ansættelseskontrakt for funktionær. Formularen omfatter følgende emner: Stillingsbetegnelse og tiltrædelsestidspunkt, arbejds- og ansvarsområde, arbejdstid, løn og andre udgifter,Læs mere

Pris DKK 255,00


Ansættelseskontrakt for ikke-funktionær (arbejder)

Ansættelseskontrakt for ikke-funktionær (arbejder)

Formular vedrørende ansættelseskontrakt med arbejder uden funktionærvilkår er en basal ansættelseskontrakt, der henviser til eksisterende overenskomst, subsidiært specificerer forhold omkring ferie, løn, opsigelsesvarsel, arbejdstid mv....
Læs mere

Pris DKK 150,00


Bankafstemning / afstemning af bankkonto

Bankafstemning / afstemning af bankkonto

Regneark til afstemning af bankkonto / bankafstemning (bogholderi vs. kontoudtog fra bank). Regnearket håndterer registrerede hævninger og indsætninger såvel som ikke-fremkomne hævninger og indsætninger. De...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Betalingspåkrav, forenklet inkasso

Betalingspåkrav, forenklet inkasso

Reglerne for forenklet inkasso omfatter tilgodehavender under 100.000 kr. (“småsagsbehandling”).  Kreditor kan ifølge reglerne sende sit krav direkte til fogedretten i form af et særligt...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Betalingspåmindelse / rykker

Betalingspåmindelse / rykker

Betalingspåmindelse / rykker ved manglende betaling af faktura(er). Excel udregner totalen af samtlige indtastede fakturaer, og der er mulighed for at individualisere teksten til at...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Brændstofregnskab / benzinregnskab for transportmiddel

Brændstofregnskab / benzinregnskab for transportmiddel

Få overblik over udgifterne til drivmiddel (benzin, diesel mv.) til dit køretøj (bil, motorcykel mv.) med dette enkle Excel-regneark. På arket er der plads til...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Drifts- og likviditetsbudget

Drifts- og likviditetsbudget

Blankettens 3 sider fungerer som hhv. driftsbudget, likviditetsbudget og privatbudget. Dokumentet er derfor velegnet til at give overblik over den lille virksomheds budget og virksomhedsejerens...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Erhvervslejekontrakt  - kontor, lager og produktion (Ikke-erhvervsbeskyttet).

Erhvervslejekontrakt - kontor, lager og produktion (Ikke-erhvervsbeskyttet).

Lejekontrakten omfatter følgende emner: Parterne Det lejede Anvendelse Ikrafttræden/overtagelse Opsigelse/ophør Fremleje, afståelse og fortsættelse Årlig ydelse og depositum Forbrugsregnskabet (varme og vand) Øvrige udgifter...
Læs mere

Pris DKK 255,00


Erhvervslejekontrakt - almen (blanket)

Erhvervslejekontrakt - almen (blanket)

Generel lejekontrakt for erhvervslejemål udarbejdet med henblik på regulering af aftaler om leje af erhvervslokaler efter erhvervslejeloven (lovbekendtgørelse 1714 af 16. december 2010). Kontrakten omfatter...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Erhvervslejekontrakt - checkliste

Erhvervslejekontrakt - checkliste

Checkliste – Erhvervslejeloven (udarbejdet af By- og Boligministeriet i december 1999) Checklisten er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Faktura, version 1 (Arial)

Faktura, version 1 (Arial)

Standardfaktura, der løser den lille virksomheds faktureringsproblem. De relevante stamoplysninger (virksomhed, adresse,mv.) indlægges i blanketten, der herefter fungerer som skabelon. Excel udregner den samlede faktura,...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Faktura, version 2 (Times)

Faktura, version 2 (Times)

Standardfaktura, der løser den lille virksomheds faktureringsproblem.De relevante stamoplysninger (virksomhed, adresse, mv.) indlægges i blanketten, der herefter fungerer som skabelon. Excel udregner den samlede faktura, efter...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Forbrugeraftale

Forbrugeraftale

En klar aftale vedrørende udførelse af mindre håndværksarbejder er en fordel både for håndværkeren og kunden, idet begge parter herved er klar over, hvad der...
Læs mere

Pris DKK 255,00


Fortrolighedsaftale / hemmeligholdelsesaftale (køb og salg af virksomhed eller aktiviteter)

Fortrolighedsaftale / hemmeligholdelsesaftale (køb og salg af virksomhed eller aktiviteter)

Hemmeligholdelsesaftale til brug ved forhandlinger vedrørende køb og salg af virksomhed, eller køb og salg af aktiviteter i virksomhed. Formularen omfatter emnerne Aftalens baggrund, Definitioner,...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Fortrolighedsaftale / hemmeligholdelsesaftale (samarbejde mellem virksomheder)

Fortrolighedsaftale / hemmeligholdelsesaftale (samarbejde mellem virksomheder)

Ved samarbejde mellem virksomheder er det ofte rettidig omhu at kræve, at den anden part undertegner en fortroligheds- eller hemmeligholdelsesaftale. Aftaleformularen er en sådan gensidig...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Frivilligt forlig / betalingsaftale

Frivilligt forlig / betalingsaftale

Et frivilligt forlig – dvs. en aftale om tilbagebetaling af gæld – indgås mellem kreditor og debitor og omfatter bl.a. specifikation af hovedstol, påløbne renter,...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Fuldmagt med specifikation

Fuldmagt med specifikation

En fuldmagt giver en navngiven persons ret til at handle på fuldmagtsgiverens vegne under nærmere specificerede omstændigheder. Formularen indeholder hhv. bemyndigelse til afhentning af post,...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Gældsbrev (simpelt, uden pant)

Gældsbrev (simpelt, uden pant)

Gældsbrevet er et simpelt gældsbrev uden pant, lydende på et specifikt beløb. Gældsbrevet indeholder herudover hovedemnerne tilbagebetaling, opsigelse og misligholdelse. Læs mere om gældsbrev Læs mere

Pris DKK 100,00


Gældsbrev med fast lånebeløb

Gældsbrev med fast lånebeløb

Gældsbrevet indeholder hovedemnerne debitor, kreditor, lånets størrelse, rente og betalingsvilkår, opsigelse, oplysninger vedrørende lov om kreditaftaler, samt misligholdelse. Det kan både anvendes til almindelig gæld...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Honoraropgørelse

Honoraropgørelse

Honoraropgørelsen indeholder de relevante felter til at specificere opdragsgiver og opdragstager, opgavens art, de enkelte arbejdsopgaver og det hermed forbundne tidsforbrug mv. Excel udregner selv...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Kasserapport / kassekladde

Kasserapport / kassekladde

Kasserapporten er beregnet til den lille virksomhed eller til at holde regnskab med kaffekasse, kontantkasse eller lignende. Dokumentet består af 12 blade med plads til...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Kautionserklæring, selvskyldnerkaution

Kautionserklæring, selvskyldnerkaution

Erklæringen fungerer som kautionserklæring i forhold til debitors betaling af gæld overfor kreditor. Kreditor kan således efter denne erklæring kræve gælden betalt fra kautionisten ved...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Kautionserklæring, simpel kaution

Kautionserklæring, simpel kaution

Erklæringen fungerer som simpel kautionserklæring i forhold til debitors betaling af gæld over for kreditor. Kreditor kan således efter denne erklæring kun kræve gælden betalt...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Kommissionsaftale

Kommissionsaftale

En kommissionsaftale er en aftale, hvor en mellemmand (kommissionæren) i sit eget navn, men for en andens (kommittentens) regning, handler med varer eller værdipapirer. Nærværende...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Købekontrakt for forretning

Købekontrakt for forretning

Købsaftale for butik, detailforretning eller lignende. Aftalen omfatter beskrivelse af handelens parter, inventar, varelager, udestående fordringer, gæld, beregning...
Læs mere

Pris DKK 255,00


Kørebog BASIC - for firmabil, med kilometerregnskab

Kørebog BASIC - for firmabil, med kilometerregnskab

Kørebogen er en Excel-udgave af kendte kørebøger med angivelse af dato, destination og kilometervisning før og efter rejsen. Den samlede enkeltstrækning og summen af alle...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Kørebog BASIC - for privatbil el. firmabil, blandet kørsel erhverv/privat

Kørebog BASIC - for privatbil el. firmabil, blandet kørsel erhverv/privat

Kørebogen er en Excel-udgave af kendte kørebøger og giver oversigt over den samlede anvendelse af et køretøj, der anvendes både tjenstligt og privat. Kørebogen angiver...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Kørebog BASIC - opgørelse af kilometergodtgørelse (1)

Kørebog BASIC - opgørelse af kilometergodtgørelse (1)

Kørebogen er en Excel-udgave af kendte kørebøger og anvendes i forbindelse med refusion af kørselsudgifter ved tjenesterejser mv. Oplysninger om den enkelte kørsel (dato, start/slut,...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Kørebog BASIC - opgørelse af kilometergodtgørelse (2)

Kørebog BASIC - opgørelse af kilometergodtgørelse (2)

Kørebogen er en Excel-udgave af kendte kørebøger og anvendes i forbindelse med refusion af kørselsudgifter ved tjenesterejser mv. Kørebogen angiver dato, rejse fra/til, rejsens formål,...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Kørebog PRO - for firmabil, med kilometerregnskab

Kørebog PRO - for firmabil, med kilometerregnskab

Kørebogen er en Excel-udgave af kendte kørebøger og indeholder 20 ark med hver 23 rejser, hvor kilometertal udregnes for regnskabsåret og for det enkelte ark....
Læs mere

Pris DKK 205,00


Kørebog PRO - for privatbil el. firmabil, blandet kørsel erhverv/privat

Kørebog PRO - for privatbil el. firmabil, blandet kørsel erhverv/privat

Kørebogen er en Excel-udgave af kendte kørebøger og indeholder i alt 20 ark med hver 22 rejser, hvor alle relevante totaler, inkl. fradrag, udregnes for...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Kørebog PRO - opgørelse af kilometergodtgørelse (1)

Kørebog PRO - opgørelse af kilometergodtgørelse (1)

Kørebogen er en Excel-udgave af kendte kørebøger og indeholder 20 ark med hver 23 rejser, hvor kilometertal og kilometergodtgørelse udregnes både for regnskabsåret og for...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Kørebog PRO - opgørelse af kilometergodtgørelse (2)

Kørebog PRO - opgørelse af kilometergodtgørelse (2)

Kørebogen er en Excel-udgave af kendte kørebøger og indeholder 20 ark med hver 23 rejser, hvor kilometergodtgørelse udregnes både for det enkelte ark og for...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Leasingaftale

Leasingaftale

Formular til standard leasingaftale med hovedemnerne Overladelse af brugsret, Leveringssted, Vedligeholdelse, Forsikring, Ejers adgang til aktiv,...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Lejekontrakt, løsøre

Lejekontrakt, løsøre

Formular til standard lejekontrakt for løsøre med beskrivelse af de lejede effekter, beskrivelse af vilkårene, herunder bl.a. lejemålets løbetid, leje, det lejedes stand herunder udgifter...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Lønseddel

Lønseddel

Lønseddel uden brug af økonomisystem. Lønseddelen udregner selv udbetalt løn, skatter og bidrag på basis af angiven løn, skatteprocent, fradrag, pensionsbidrag mv. Dokumentformat Dokumentet...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Lønseddel uden beløbsafrunding

Lønseddel uden beløbsafrunding

Lønseddel uden brug af økonomisystem. Lønsedlen udregner selv udbetalt løn, skatter og bidrag på basis af den angivne løn, skatteprocent, fradrag, pensionsbidrag mv., men afrunder...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Medarbejderudlæg

Medarbejderudlæg

Blanket til specifikation af medarbejderudlæg. Medarbejderens enkelte udlæg anføres med dato, beskrivelse af udlæg, bilagsnummer og konto. Hvert beløb kan omregnes til danske kroner fra...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Ordrebekræftelse, byggesager/håndværk

Ordrebekræftelse, byggesager/håndværk

Ordrebekræftelsen kan anvendes ved udførelse af større eller mindre entreprenøropgaver hhv. håndværksarbejder. Den giver mulighed for at beskrive arbejdet, dets pris (regning/fast pris mv.), betalingsbetingelser...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Ordrebekræftelse, detail

Ordrebekræftelse, detail

Ordrebekræftelsen kan anvendes ved levering af enheder i styksalg mv. Ordrebekræftelsen indeholder oplysningerne vedrørende leverandør og kunde (herunder leveringsadresse mv.). Herudover specificeres de varer, der...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Regnskab for betalingskort

Regnskab for betalingskort

Blanket til specifikation af udgifter i forbindelse med brug af betalingskort udstedt af virksomheden til medarbejderen. Udgifter til hotel, taxi, udlejningsvogn, benzin, tog, fly, lokaltrafik/bus,...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Rejseafregning - skattefri rejsegodtgørelse

Rejseafregning - skattefri rejsegodtgørelse

Blanket til beregning af skattefri rejsegodtgørelse for medarbejderens rejser. Blanketten er baseret på SKATs aktuelle regler og omfatter de nødvendige oplysninger for rejsen (tidspunkt for...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Rejseafregning - skattefri rejsegodtgørelse (engelsk udgave)

Rejseafregning - skattefri rejsegodtgørelse (engelsk udgave)

Engelsksproget blanket til beregning af skattefri rejsegodtgørelse for medarbejderens rejser. Blanketten er baseret på SKATs aktuelle regler og omfatter de nødvendige oplysninger for rejsen (tidspunkt...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Repræsentationsafregning

Repræsentationsafregning

Udgifter til repræsentation er rent skattemæssigt underkastet forskellige fradragsregler alt efter omstændighederne omkring repræsentationen, personkredsen, hvilken form for repræsentation, der er tale om mv. Blanketten...
Læs mere

Pris DKK 255,00


Samarbejdsaftale med underleverandør

Samarbejdsaftale med underleverandør

Standardformular til aftale med underleverandør, eksempelvis omkring entreprenørarbejder eller bygningsarbejder, hvor man arbejder for samme kunde og på kundens lokaliteter. Formularen omfatter følgende hovedemner: Samarbejdets...
Læs mere

Pris DKK 255,00


Serviceaftale (rengøring/polering)

Serviceaftale (rengøring/polering)

Standard serviceaftale, eksempelvis vedrørende polering og/eller rengøring. Aftalen omfatter følgende elementer: Specificering af opgaven, Starttidspunkt, Frekvenser, Priser, Opsigelse, Betaling, Prisregulering, Forgæves fremmøde, Ekstraarbejde, Reklamationer, Sikkerhed...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Standard entreprisekontrakt

Standard entreprisekontrakt

Aftaleblanket vedrørende byggeprojekt, dvs. til aftale mellem bygherre og entreprenør. Kan endvidere anvendes til aftale mellem hovedentreprenør og underentreprenør. Blanketten omfatter emnerne skriftligt grundlag,Læs mere

Pris DKK 205,00


Timeseddel for projekter

Timeseddel for projekter

Enkelt projekttimeseddel, der indeholder relevante felter mhp. at specificere kunden, opgavens art, de enkelte arbejdsopgaver og hvornår de er udført, samt det hermed forbundne tidsforbrug...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Transporterklæring

Transporterklæring

En transporterklæring er et dokument som man udfylder, hvis man ønsker at overdrage inddrivelsesretten til en fordring til en anden person eller virksomhed. Nærværende dokument...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Ugeseddel med timeberegning

Ugeseddel med timeberegning

Ugeseddel, der fungerer som leverandørens opgørelse af anvendt arbejdstid, eksempelvis ved byggeprojekter og andre håndværksarbejder. Kan også benyttes som 14-dages seddel, månedsseddel eller lignende. Man...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Underentreprisekontrakt

Underentreprisekontrakt

Aftale mellem hovedentreprenør og underentreprenør i forbindelse med byggeprojekter eller lignende håndværksarbejder. Kan også anvendes ved totalentreprise. Indholdet omfatter emnerne det skriftlige grundlag, økonomi,...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Antal : 57